Skip available courses

Available courses

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานต่าง ๆ ลอจิกเกต โครงสร้างของวงจรรวมประเภท TTL และ CMOS คณิตศาสตร์ของ Boolean และสมการ Logic , De Morgan’s Theorem การวิเคราะห์วงจรคอมบิเนชั่น การลดตัวแปรในฟังต์ชั่น วงจรคอมบิเนชั่น วงจรมัลติเพล็กซ์ ดีมัลติเพล็กซ์ ดีโค้ดเดอร์ เอ็นโค้ดเดอร์ คอมพาราเตอร์ วงจรโมโนสเตเบิ้ลและสัญญาณนาฬิกาฟลิปฟลอป วงจรนับ และชิฟรีจิสเตอร์แบบต่างๆ วงจรพื้นฐาน A/D และ D/A Converter และการนำไปใช้งาน โครงสร้างและการใช้งานหน่วยความจำ การออกแบบวงจรด้วยภาษา VHDL การประยุกต์ใช้ CPLD และ FPGA

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย  มาตรฐาน  การใช้เครื่องมือ  ที่ใช้ในงานติดตั้งหม้อแปลง  แปลนการติดตั้งหม้อแปลง  ระบบล่อฟ้า  สายดิน  อุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลง  วางระบบสายป้อน  แลดเดอร์บัสดัก  การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและหม้อแปลง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสและสามเฟส เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ หลอดไฟ โคมไฟ สายไฟฟ้า การคํานวณและการเลือกขนาดสายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันและการต่อสายดิน งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าขนาดเล็ก โครงสร้างและหลักการทํางานของตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนํา ตัวเก็บประจุ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ไอซีสําเร็จรูป หม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรแปลงไฟวงจรขยายแบบต่างๆ MYOelectrodeและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในงานกายอุปกรณ์

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วิธีป้องกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า,เครื่องมือ,อุปกรณ์และวัสดุในงานติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร ประเภทของการติดตั้งการเดินสายไฟฟ้าระบบแรงต่ำ วิธีการปักเสา พาดสาย วิธีการเดินสายดิน การตรวจสอบวงจรและซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในและนอกอาคาร มาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน, เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน จากการคำนวณและตาราง การติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว โหลดเซนเตอร์ เซฟตี้สวิตซ์ ติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำ เดินสายใต้ดิน ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร การบำรุงรักษา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ การเกิดรูป
คลื่นไซน์ สมการเคลื่อนไฟฟ้า ความสัมพันธ์ของความเร็วรอบ ขั้วแม่เหล็กและความถี่ การทำงานคุณลักษณะและการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า งานถอดประกอบอัลเทอร์เนเตอร์รถยนต์ เครื่องกำเนิดที่ขับด้วยเครื่องยนต์ งานพันขดลวดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส งานต่อขดลวดแบบสตาร์ เดลต้า งานทดสอบแรงดัน กระแสขณะมีโหลดและไม่มีโหลดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส งานตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส งานควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ งานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ