Skip available courses

Available courses

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย  มาตรฐาน  การใช้เครื่องมือ  ที่ใช้ในงานติดตั้งหม้อแปลง  แปลนการติดตั้งหม้อแปลง  ระบบล่อฟ้า  สายดิน  อุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลง  วางระบบสายป้อน  แลดเดอร์บัสดัก  การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและหม้อแปลง